Jannat meaning and origin
Jannat meaning and origin

Jannat
Jannat meaning: Heaven, garden.
Jannat origin: Arabic
Jannat gender: Female

Baby names (J): J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

(c) 2005-2009 CBN (Baby names, meanings and origins)